Niniejsze ogólne zasady i warunki sprzedaży (zwane dalej "OZWS") określają i regulują sposób dostępu i przeglądania Strony internetowej administrowanej przez Giftify SA, za pośrednictwem której Centrum Handlowe udostępnia możliwość zakupu kart podarunkowych Kupującym oraz określają prawa i obowiązki Kupujących Karty Podarunkowe na wspomnianej Stronie Internetowej.

Dokonując zamówienia na Stronie internetowej, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OZWS i je akceptuje.


ARTYKUŁ 1.  DEFINICJE


Kupujący

Współkontrahent, który zamówił lub nabył jedną lub kilka Kart Podarunkowych na Stronie Internetowej.

Karta podarunkowa

Karta Podarunkowa nabyta przez Kupującego na Stronie Internetowej, która w razie potrzeby ma format fizyczny (karta w ścisłym tego słowa znaczeniu), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie pieniądza elektronicznego nabytego w sieci wskazanej przez Centrum Handlowe.

 

Centrum Handlowe

Centrum Handlowe Wroclavia, którego siedziba znajduje się pod adresem:  ul.  Sucha  1,  50-086  Wrocław  (WOOD  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424741, posiadającą NIP: 5252531018, REGON: 146116258)

 

Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych

 

Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych.

OZWS

Niniejsze warunki sprzedaży.

 

Strona

 

Centrum Handlowe, Wydawca i Kupujący lub jedna z tych stron, gdy słowo to jest napisane w liczbie pojedynczej.

Wydawca

Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia), zarejestrowana w Banque


 

Carrefour des Entreprises [belgijski rejestr przedsiębiorstw] pod numerem 0820.246.648.

Strona internetowa

Strona internetowa [https://wroclavia.giftify.net/index.php] utworzona dla Centrum Handlowego, w którym można nabyć Karty Podarunkowe.

Użytkownik

Użytkownik końcowy Karty Podarunkowej. Kupujący może, ale nie musi być Użytkownikiem Karty Podarunkowej, w zależności od tego, czy sam z niej korzysta, czy też przekazuje ją osobie trzeciej.ARTYKUŁ 2. ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ


2.1. Na stronie internetowej można zamówić jedną lub kilka Kart Podarunkowych. Kwota obciążenia salda pieniądza elektronicznego na Karcie Podarunkowej może być wybrana przez Kupującego z opcji dostępnych domyślnie lub dowolnie zdefiniowana przez Kupującego w ramach limitów wyświetlanych na Stronie Internetowej. Cena zakupu Kart Podarunkowych to kwota salda pieniądza elektronicznego, którą można wykorzystać za pomocą wspomnianych Kart Podarunkowych, która podlega dodatkowym opłatom związanym z realizacją zamówienia lub usługami dodatkowymi (np. pudełkami prezentowymi). Kupujący jest wyraźnie informowany o łącznej cenie wraz z kwotami wszystkich opłat przed realizacją zamówienia.
2.2. Przyjęcie zamówienia następuje online w momencie kliknięcia przez Kupującego odpowiedniego przycisku, co stanowi jednocześnie bezwarunkową akceptację niniejszych OZWS.
2.3. Kupujący otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
2.4. Kupujący może dokonać płatności przy użyciu metod płatności wyświetlanych na Stronie internetowej. Kupujący wyraźnie oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z wybranego sposobu płatności w celu zapłaty za zamówienie.
2.5. Wydawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego przez Kupującego, jeśli jest on lub był zaangażowany w jakikolwiek rodzaj sporu prawnego dotyczącego płatności za poprzednie zamówienie lub jeżeli ma powody przypuszczać, że doszło do oszustwa, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.


ARTYKUŁ 3. KORZYSTANIE Z KART PODARUNKOWYCH


3.1. Warunki korzystania z Kart Podarunkowych reguluje Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych.
3.2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych (wymieniony powyżej).
3.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania Karty Podarunkowej, przy czym Kupujący gwarantuje, że Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych będzie przestrzegany, jeżeli osobą korzystającą z niej będzie ktoś inny niż Kupujący.


ARTYKUŁ 4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY


4.1. Po złożeniu zamówienia na Stronie Internetowej i zatwierdzeniu płatności przez Kupującego, Karty Podarunkowe zostaną fizycznie udostępnione Kupującemu w Centrum Handlowym.
4.2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia realizację zamówienia Kart Podarunkowych, Wydawca jest uprawniony do anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia wszelkie płatności, które mogły zostać dokonane przez Kupującego zostaną zwrócone, a Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na podany przez niego adres e-mail.
4.3. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Wydawca poinformuje o tym niezwłocznie drogą mailową. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane, a płatność zostanie zwrócona Kupującemu.
4.4. Własność i ryzyko związane z Kartami Podarunkowymi zostają przeniesione w momencie ich przekazania Kupującemu.


ARTYKUŁ 5. PRAWO DO ANULOWANIA


5.1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może on bezpłatnie i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji anulować zamówienie lub dokonać zwrotu zamówienia w okresie czternastu (14) dni od momentu wydania Karty Podarunkowej.
5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi powiadomić Wydawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, które jest skierowane do Wydawcy w wyżej wymienionym terminie. Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w załączniku nr 1 do niniejszych OZWS. Powiadomienie musi zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres: cardsupport@giftify.me. Aby dokonać zwrotu konieczne jest podanie numeru zamówienia.
5.3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odstąpienie od umowy, dana Karta Podarunkowa zostanie zdalnie zablokowana.
5.4. Jeśli Kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy, Wydawca zwróci cenę zapłaconą za zakupioną Kartę Podarunkową lub Karty Podarunkowe, tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawca został poinformowany o decyzji Kupującego o odstąpieniu od umowy. Wydawca dokona zwrotu wówczas zapłaconej kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.
5.5. Jeśli Karta(y) Podarunkowa(e) została(y) wykorzystana(e), całkowicie lub częściowo, nie może(gą) być zwrócona(e). Kupujący wyraźnie potwierdza, że w przypadku całkowitego lub częściowego wykorzystania Karty Podarunkowej zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.
 

ARTYKUŁ 6. ZGODNOŚĆ I GWARANCJA


6.1. W odniesieniu do fizycznych Kart Podarunkowych, a także w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, Kupujący korzysta z gwarancji prawnych przewidzianych w. w przepisach powszechnie obowiązujących w Polsce. W przypadku niezgodności związanej z Kartą Podarunkową, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu dwóch (2) miesięcy od powzięcia wiadomości o niezgodności, zawiadomić o tym Centrum Handlowe. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie istniejące niezgodności w momencie dostarczenia Karty Podarunkowej. Usterki lub wady spowodowane przez jakiekolwiek niewłaściwe użytkowanie, takie jak uszkodzenie przez wodę, zaniedbanie i zużycie, nie są objęte niniejszą gwarancją.
6.2  W przypadku niezgodności związanej z Kartą Podarunkową, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwą Kartę Podarunkową do Centrum Handlowego zgodnie z Artykułem, a Centrum Handlowe wówczas automatycznie wyda kolejną fizyczną Kartę Podarunkową.


ARTYKUŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


7.1. Odpowiedzialność Wydawcy jest ograniczona do przypadku rażącego zaniedbania lub oszustwa. W żadnym wypadku Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za naprawę jakichkolwiek szkód pośrednich (np. utraty reputacji, utraty zysku lub czegokolwiek innego) poniesionych przez Kupującego.
7.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, a związane z siłą wyższą, w szczególności z przerwą w świadczeniu usług, włamaniem z zewnątrz lub wirusem komputerowym lub innym zdarzeniem uznanym za siłę wyższą, zgodnie z orzecznictwem sądów i trybunałów polskich.
7.3. W zakresie dozwolonym przez prawo Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania ze Strony Internetowej.
7.4. Wydawca nie gwarantuje sprawnego działania Strony internetowej. W zakresie dozwolonym przez prawo, Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarię lub przerwę w dostawie Internetu lub inne bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwą w świadczeniu usług, błędami technicznymi, wirusami lub innymi czynnikami, na które Wydawca nie ma wpływu. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby naprawić którekolwiek z wyżej wymienionych szkód w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych.


ARTYKUŁ 8. DANE OSOBOWE8.1 Szanujemy Państwa życie prywatne i przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Kiedy korzystasz z naszej Strony Internetowej i składasz zamówienie, uzyskujemy o Tobie pewne dane osobowe. W naszej polityce prywatności możesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe uzyskujemy i w jakich celach. Naszą politykę prywatności można znaleźć tutaj: https://www.giftify.me/pl/privacy-policy
 

ARTYKUŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


9.1. Wszystkie elementy zawarte na Stronie Internetowej, zarówno słowne, wizualne jak i dźwiękowe, w tym technologia bazowa oraz nazwa domeny, stanowią wyłączną własność Wydawcy lub Centrum Handlowego. Wykorzystanie i prezentacja tych elementów na Stronie Internetowej nie pociąga za sobą zrzeczenia się praw Wydawcy i Centrum Handlowego ani dorozumianego zezwolenia na wykorzystanie całości lub części tych elementów, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub Centrum Handlowego.
9.2. Jakikolwiek link hipertekstowy przesłany nielegalnie do Strony Internetowej, niezależnie od zastosowanej techniki, jest surowo zabroniony (co obejmuje między innymi "framing" oraz "inline linking"). W każdym przypadku, każdy nielegalny link musi zostać usunięty na żądanie Centrum Handlowego lub Partnera Technicznego.


ARTYKUŁ 10. RÓŻNE


10.1. Fakt, że zdecydujemy się nie stosować niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Sprzedaży (lub ich części) nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami w późniejszym terminie lub wobec innego Kupującego.
10.2. Komunikacja między Wydawcą lub Centrum Handlowym a Kupującym odbywa się w języku polskim lub angielskim telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


ARTYKUŁ 11. SKARGI, PRAWO I KOMPETENCJE


11.1. Wszystkie prawa i obowiązki Wydawcy, jak również prawa i obowiązki Kupującego podlegają i muszą być interpretowane zgodnie z prawem polskim.
11.2. Jeśli nie jesteś zadowolony z usług Wydawcy możesz wysłać reklamację. W tym celu skontaktuj się drogą mailową na podany poniżej adres, wskazując i opisując reklamowane kwestie.
Email: cardsupport@giftify.me
11.3. Jeśli jesteś konsumentem i nie jesteś zadowolony z naszych usług lub sposobu, w jaki Twoja skarga została wewnętrznie rozpatrzona, możesz odwołać się do jednego z następujących mechanizmów rozwiązywania sporów: Komisja Europejska ma dostępną bezpłatną platformę rozwiązywania sporów online (ODR), którą można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/; lub, pod warunkiem, że spór nie dotyczy zatrucia, uszkodzenia ciała lub śmierci lub że istnieją uzasadnione dowody popełnienia przestępstwa, pozasądowym systemem rozwiązywania sporów między konsumentami a firmami, bez szczególnych formalności, jest Służba Mediacji Konsumenckiej, z którą można się skontaktować za pomocą formularza online (http://www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte) lub wysyłając swoją skargę bezpośrednio do Służby Mediacji Konsumenckiej na adres contact@mediationconsommateur.be, lub na ich fizyczny adres, który jest dostępny na ich stronie internetowej (http://www.mediationconsommateur.be)
11.4. Niezależnie od obowiązujących przepisów derogacyjnych przewidujących właściwość innych jurysdykcji (np. dla konsumentów), Centrum Handlowe i Kupujący mogą, jako powód lub pozwany, poddać wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z ich stosunku umownego lub z nim związane, sądom i trybunałom we Wrocławiu.


 
Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Niniejszy formularz zwrotu musi zostać w pełni wypełniony oraz dostarczony drogą mailową na adres:


cardsupport@giftify.me


Odbiorcą zwrotu jest Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia).
Ja, niżej podpisany, odstępuję od umowy zawartej na odległość, w ramach której zakupiono następujące produkty/usługi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………


Zamówione dnia (*)/ otrzymane dnia (*): ………………………………………………………….
Imię i Nazwisko Kupującego: …………………………………………………………………………..
Adres Kupującego: …………………………………………………………………….………………..
Podpis Kupującego: …………………………………………………………………………………….
Numer Konta Kupującego: ………….………………………………………………………………….
Data odstąpienia od umowy: ………………………………………………………………………..
Adres mailowy Kupującego:………………………………………………………………………… (*) niepotrzebne skreślić


Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami dokonania zwrotu.


Administratorem danych osobowych jest Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia). zarejestrowanej pod numerem BE 0820.246.648.
Dane przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępnej na stronie: https://www.giftify.me/pl/privacy-policy.