Eshop Zasady i Warunki

 
Niniejsze ogólne zasady i warunki sprzedaży (zwane dalej "OZWS") określają i regulują sposób dostępu i przeglądania Strony internetowej administrowanej przez Giftify SA, za pośrednictwem której Centrum Handlowe udostępnia możliwość zakupu kart podarunkowych Kupującym oraz określają prawa i obowiązki Kupujących Karty Podarunkowe na wspomnianej Stronie Internetowej.

Dokonując zamówienia na Stronie internetowej, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OZWS i je akceptuje.


 

ARTYKUŁ 1.  DEFINICJE

Kupujący

Współkontrahent, który zamówił lub nabył jedną lub kilka Kart Podarunkowych na Stronie Internetowej.

Karta podarunkowa

Karta Podarunkowa nabyta przez Kupującego na Stronie Internetowej, która w razie potrzeby ma format fizyczny (karta w ścisłym tego słowa znaczeniu), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie pieniądza elektronicznego nabytego w sieci wskazanej przez Centrum Handlowe.

Centrum Handlowe

Centrum Handlowe Wroclavia, którego siedziba znajduje się pod adresem: ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław (WOOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424741, posiadającą NIP: 5252531018, REGON: 146116258)

Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych

Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych.

OZWS

Niniejsze warunki sprzedaży.

Strona

Centrum Handlowe, Wydawca i Kupujący lub jedna z tych stron, gdy słowo to jest napisane w liczbie pojedynczej.

Wydawca

Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia), zarejestrowana w Banque Carrefour des Entreprises [belgijski rejestr przedsiębiorstw] pod numerem 0820.246.648.

Strona internetowa

Strona internetowa wroclavia.giftify.net utworzona dla Centrum Handlowego, w którym można nabyć Karty Podarunkowe. 

Użytkownik

Użytkownik końcowy Karty Podarunkowej. Kupujący może, ale nie musi być Użytkownikiem Karty Podarunkowej, w zależności od tego, czy sam z niej korzysta, czy też przekazuje ją osobie trzeciej.

 

ARTYKUŁ 2. ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ

2.1. Na stronie internetowej można zamówić jedną lub kilka Kart Podarunkowych. Kwota obciążenia salda pieniądza elektronicznego na Karcie Podarunkowej może być wybrana przez Kupującego z opcji dostępnych domyślnie lub dowolnie zdefiniowana przez Kupującego w ramach limitów wyświetlanych na Stronie Internetowej. Cena zakupu Kart Podarunkowych to kwota salda pieniądza elektronicznego, którą można wykorzystać za pomocą wspomnianych Kart Podarunkowych, która podlega dodatkowym opłatom związanym z realizacją zamówienia lub usługami dodatkowymi (np. pudełkami prezentowymi). Kupujący jest wyraźnie informowany o łącznej cenie wraz z kwotami wszystkich opłat przed realizacją zamówienia.
2.2. Przyjęcie zamówienia następuje online w momencie kliknięcia przez Kupującego odpowiedniego przycisku, co stanowi jednocześnie bezwarunkową akceptację niniejszych OZWS.
2.3. Kupujący otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
2.4. Kupujący może dokonać płatności przy użyciu metod płatności wyświetlanych na Stronie internetowej. Kupujący wyraźnie oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z wybranego sposobu płatności w celu zapłaty za zamówienie.
2.5. Wydawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego przez Kupującego, jeśli jest on lub był zaangażowany w jakikolwiek rodzaj sporu prawnego dotyczącego płatności za poprzednie zamówienie lub jeżeli ma powody przypuszczać, że doszło do oszustwa, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.


 

ARTYKUŁ 3. KORZYSTANIE Z KART PODARUNKOWYCH

3.1. Warunki korzystania z Kart Podarunkowych reguluje Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych.
3.2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych (wymieniony powyżej).
3.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania Karty Podarunkowej, przy czym Kupujący gwarantuje, że Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych będzie przestrzegany, jeżeli osobą korzystającą z niej będzie ktoś inny niż Kupujący.


ARTYKUŁ 4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

4.1. Po złożeniu zamówienia na Stronie Internetowej i zatwierdzeniu płatności przez Kupującego, Karty Podarunkowe zostaną fizycznie udostępnione Kupującemu w Centrum Handlowym.
4.2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia realizację zamówienia Kart Podarunkowych, Wydawca jest uprawniony do anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia wszelkie płatności, które mogły zostać dokonane przez Kupującego zostaną zwrócone, a Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na podany przez niego adres e-mail.
4.3. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Wydawca poinformuje o tym niezwłocznie drogą mailową. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane, a płatność zostanie zwrócona Kupującemu.
4.4. Własność i ryzyko związane z Kartami Podarunkowymi zostają przeniesione w momencie ich przekazania Kupującemu.


ARTYKUŁ 5. PRAWO DO ANULOWANIA

5.1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może on bezpłatnie i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji anulować zamówienie lub dokonać zwrotu zamówienia w okresie czternastu (14) dni od momentu wydania Karty Podarunkowej.
5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi powiadomić Wydawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, które jest skierowane do Wydawcy w wyżej wymienionym terminie. Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w załączniku nr 1 do niniejszych OZWS. Powiadomienie musi zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres: cardsupport@giftify.me. Aby dokonać zwrotu konieczne jest podanie numeru zamówienia.
5.3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odstąpienie od umowy, dana Karta Podarunkowa zostanie zdalnie zablokowana.
5.4. Jeśli Kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy, Wydawca zwróci cenę zapłaconą za zakupioną Kartę Podarunkową lub Karty Podarunkowe, tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawca został poinformowany o decyzji Kupującego o odstąpieniu od umowy. Wydawca dokona zwrotu wówczas zapłaconej kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.
5.5. Jeśli Karta(y) Podarunkowa(e) została(y) wykorzystana(e), całkowicie lub częściowo, nie może(gą) być zwrócona(e). Kupujący wyraźnie potwierdza, że w przypadku całkowitego lub częściowego wykorzystania Karty Podarunkowej zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.
 

ARTYKUŁ 6. ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

6.1. W odniesieniu do fizycznych Kart Podarunkowych, a także w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, Kupujący korzysta z gwarancji prawnych przewidzianych w. w przepisach powszechnie obowiązujących w Polsce. W przypadku niezgodności związanej z Kartą Podarunkową, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu dwóch (2) miesięcy od powzięcia wiadomości o niezgodności, zawiadomić o tym Centrum Handlowe. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie istniejące niezgodności w momencie dostarczenia Karty Podarunkowej. Usterki lub wady spowodowane przez jakiekolwiek niewłaściwe użytkowanie, takie jak uszkodzenie przez wodę, zaniedbanie i zużycie, nie są objęte niniejszą gwarancją.
6.2  W przypadku niezgodności związanej z Kartą Podarunkową, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwą Kartę Podarunkową do Centrum Handlowego zgodnie z Artykułem, a Centrum Handlowe wówczas automatycznie wyda kolejną fizyczną Kartę Podarunkową.


ARTYKUŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Odpowiedzialność Wydawcy jest ograniczona do przypadku rażącego zaniedbania lub oszustwa. W żadnym wypadku Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za naprawę jakichkolwiek szkód pośrednich (np. utraty reputacji, utraty zysku lub czegokolwiek innego) poniesionych przez Kupującego.
7.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, a związane z siłą wyższą, w szczególności z przerwą w świadczeniu usług, włamaniem z zewnątrz lub wirusem komputerowym lub innym zdarzeniem uznanym za siłę wyższą, zgodnie z orzecznictwem sądów i trybunałów polskich.
7.3. W zakresie dozwolonym przez prawo Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania ze Strony Internetowej.
7.4. Wydawca nie gwarantuje sprawnego działania Strony internetowej. W zakresie dozwolonym przez prawo, Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarię lub przerwę w dostawie Internetu lub inne bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwą w świadczeniu usług, błędami technicznymi, wirusami lub innymi czynnikami, na które Wydawca nie ma wpływu. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby naprawić którekolwiek z wyżej wymienionych szkód w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych.


ARTYKUŁ 8. DANE OSOBOWE

8.1 Szanujemy Państwa życie prywatne i przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Kiedy korzystasz z naszej Strony Internetowej i składasz zamówienie, uzyskujemy o Tobie pewne dane osobowe. W naszej polityce prywatności możesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe uzyskujemy i w jakich celach. Naszą politykę prywatności można znaleźć tutaj: https://www.giftify.me/pl/privacy-policy
 

ARTYKUŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

9.1. Wszystkie elementy zawarte na Stronie Internetowej, zarówno słowne, wizualne jak i dźwiękowe, w tym technologia bazowa oraz nazwa domeny, stanowią wyłączną własność Wydawcy lub Centrum Handlowego. Wykorzystanie i prezentacja tych elementów na Stronie Internetowej nie pociąga za sobą zrzeczenia się praw Wydawcy i Centrum Handlowego ani dorozumianego zezwolenia na wykorzystanie całości lub części tych elementów, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub Centrum Handlowego.
9.2. Jakikolwiek link hipertekstowy przesłany nielegalnie do Strony Internetowej, niezależnie od zastosowanej techniki, jest surowo zabroniony (co obejmuje między innymi "framing" oraz "inline linking"). W każdym przypadku, każdy nielegalny link musi zostać usunięty na żądanie Centrum Handlowego lub Partnera Technicznego.


ARTYKUŁ 10. RÓŻNE

10.1. Fakt, że zdecydujemy się nie stosować niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Sprzedaży (lub ich części) nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami w późniejszym terminie lub wobec innego Kupującego.
10.2. Komunikacja między Wydawcą lub Centrum Handlowym a Kupującym odbywa się w języku polskim lub angielskim telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


ARTYKUŁ 11. SKARGI, PRAWO I KOMPETENCJE

11.1. Wszystkie prawa i obowiązki Wydawcy, jak również prawa i obowiązki Kupującego podlegają i muszą być interpretowane zgodnie z prawem polskim.
11.2. Jeśli nie jesteś zadowolony z usług Wydawcy możesz wysłać reklamację. W tym celu skontaktuj się drogą mailową na podany poniżej adres, wskazując i opisując reklamowane kwestfieldie.
Email: complaints@giftify.me
11.3. Jeśli jesteś konsumentem i nie jesteś zadowolony z naszych usług lub sposobu, w jaki Twoja skarga została wewnętrznie rozpatrzona, możesz odwołać się do jednego z następujących mechanizmów rozwiązywania sporów: Komisja Europejska ma dostępną bezpłatną platformę rozwiązywania sporów online (ODR), którą można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/; lub, pod warunkiem, że spór nie dotyczy zatrucia, uszkodzenia ciała lub śmierci lub że istnieją uzasadnione dowody popełnienia przestępstwa, pozasądowym systemem rozwiązywania sporów między konsumentami a firmami, bez szczególnych formalności, jest Służba Mediacji Konsumenckiej, z którą można się skontaktować za pomocą formularza online (http://www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte) lub wysyłając swoją skargę bezpośrednio do Służby Mediacji Konsumenckiej na adres contact@mediationconsommateur.be, lub na ich fizyczny adres, który jest dostępny na ich stronie internetowej (http://www.mediationconsommateur.be)
11.4. Niezależnie od obowiązujących przepisów derogacyjnych przewidujących właściwość innych jurysdykcji (np. dla konsumentów), Centrum Handlowe i Kupujący mogą, jako powód lub pozwany, poddać wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z ich stosunku umownego lub z nim związane, sądom i trybunałom we Wrocławiu.


 
 
 

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 
 
Niniejszy formularz zwrotu musi zostać w pełni wypełniony oraz dostarczony drogą mailową na adres: cardsupport@giftify.me

Odbiorcą zwrotu jest Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia).
 
Ja, niżej podpisany, odstępuję od umowy zawartej na odległość, w ramach której zakupiono następujące produkty/usługi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 

 
— Zamówione dnia (*)/ otrzymane dnia (*): ………………………………………………………….
— Imię i Nazwisko Kupującego: …………………………………………………………………………..
— Adres Kupującego: …………………………………………………………………….………………..
— Podpis Kupującego: …………………………………………………………………………………….
— Numer Konta Kupującego: ………….………………………………………………………………….
— Data odstąpienia od umowy: ………………………………………………………………………..
— Adres mailowy Kupującego:…………………………………………………………………………
(*) niepotrzebne skreślić
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami dokonania zwrotu.
 
Administratorem danych osobowych jest Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia). zarejestrowanej pod numerem BE 0820.246.648.
Dane przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępnej na stronie: https://www.giftify.me/pl/privacy-policy.
 
______________________________________________________
 
 

Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych


1. Postanowienia ogólne
1.1
Niniejszy Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych (zwany dalej “Regulaminem”) ma zastosowanie do każdego nabywcy (zwanego dalej “Nabywcą”) i każdego użytkownika (zwanego dalej “Użytkownikiem”) Karty Podarunkowej (zwanej dalej “Kartą Podarunkową” lub
„Kartą”); Poprzez zakupienie, otrzymanie, posiadanie i użytkowanie każdej Karty Podarunkowej Użytkownik/Nabywca automatycznie wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
1.2
Karta Podarunkowa jest dystrybuowana przez Centrum Handlowe Wroclavia zarejestrowane pod adresem: ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław, poprzez sprzedawcę i dostawcę usług technicznych: Giftify SA, Cantersteen 47, 1000 Bruksela, Belgia, (zwanym dalej „Wydawcą”), korzystając z dostarczonego interfejsu technicznego.
1.3
Karta Podarunkowa jest wydawana i kupowana tylko w określonej walucie. Karta Podarunkowa musi być zakupiona w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym kraju, w którym została wydana (Polski Złoty/ PLN).
1.4
Karta Podarunkowa może być doładowana tylko jeden raz, podczas jej zakupu. Nie ma możliwości powtórnego doładowania Karty podarunkowej, za wyjątkiem sytuacji, w której sprzedawca zwraca środki na Kartę Podarunkową z tytułu zwrotu zakupionego towaru. Nabywca i Użytkownik karty mają prawo do zapoznania się z Regulaminem Kart Podarunkowych online pod adresem wroclavia.giftify.me oraz może zażądać kopii niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie trwania umowy.
1.5
Karta Podarunkowa nie podlega przepisom dotyczącym pieniądza elektronicznego ani dyrektywie o usługach płatniczych.


2. Definicje
2.1
„Karta Podarunkowa” oznacza produkt składający się z karty przedpłaconej, oferowanej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.2
„Nabywca” oznacza kontrahenta, który nabywa Kartę Podarunkową.
2.3
„Użytkownik” oznacza osobę, która korzysta z Karty Podarunkowej. Użytkownik Karty może, ale nie musi być Nabywcą.
2.4
„Centrum Handlowe” - Centrum Handlowe Wroclavia zarejestrowane pod adresem: ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław, złożone z sieci sklepów, w których świadczona jest sprzedaż dóbr i usług na rzecz Nabywców i Użytkowników Kart Podarunkowych i upoważnionych do przyjmowania Karty Podarunkowej.
2.5
„Sprzedawca” - sklep lub punkt sprzedaży towarów i usług znajdujący się w Centrum Handlowym upoważniony do przyjmowania Karty Podarunkowej jako formy płatności.
2.6
„Sieć ograniczona" oznacza i charakteryzuje podmioty opisane w punkcie 2.5
2.7
„Wydawca”- Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia), zarejestrowana w Banque Carrefour des Entreprises [belgijski rejestr przedsiębiorstw] pod numerem 0820.246.648.


3. Zakup i Doładowanie Karty Podarunkowej
3.1
W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Centrum Handlowym, wartość, jaką można zasilić Kartę, wynosi 20-4000 PLN. Środki z Karty Podarunkowej będą dostępne do wykorzystania przez okres do 12 miesięcy po doładowaniu. Jeśli karta podarunkowa została zakupiona przez Internet, maksymalna kwota, jaką można załadować na kartę, wynosi 4000 PLN. Przed użyciem karty podarunkowej zakupionej przez Internet należy ją aktywować w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Zakup lub odbiór karty podarunkowej w punkcie informacyjnym w centrum handlowym jest
równoznaczny z jej aktywacją.
3.2
Aby doładować Kartę Podarunkową, można użyć karty kredytowej lub debetowej wydanej przez regulowaną instytucję finansową. Nie można użyć innej karty podarunkowej. Kiedy środki zostaną załadowane na Kartę Podarunkową, płatność zostanie dokonana w tej samej walucie, co karta kredytowa lub debetowa.
3.3
Wydawca może odmówić wydania lub sprzedaży Karty Podarunkowej bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez potencjalnego Nabywcę odszkodowania z tego tytułu.


4. Korzystanie z karty podarunkowej
4.1
Karta Podarunkowa może być użytkowana przez Nabywcę karty lub może zostać przekazana innej osobie (Użytkownikowi Karty Podarunkowej), która otrzymała Kartę podarunkową np. jako prezent. Przekazując Kartę Podarunkową, poprzedni Nabywca Karty Podarunkowej musi poinformować Użytkownika karty o niniejszych warunkach użytkowania.
4.2.
Karta Podarunkowa przeznaczona jest wyłącznie do wykorzystania w sklepach i punktach sprzedaży Centrum Handlowego oraz wyłącznie do transakcji dokonywanych w obecności Użytkownika Karty Podarunkowej.
4.3.
Saldo Użytkownika Karty Podarunkowej zostanie pomniejszone każdorazowo o kwotę dokonanego zakupu.
4.3.1.
Jeśli jakikolwiek zakup przekracza dostępne saldo lub limity Karty Podarunkowej, można dodać pozostałą kwotę zakupu inną metodą płatności akceptowaną przez sklep (karta kredytowa, gotówka itp.) pod warunkiem, że sprzedawca akceptuje taką kombinację metod płatności.
4.3.2.
Karta Podarunkowa nie może być doładowana ponownie po jej pierwszym zakupie.
4.4.
Karta Podarunkowa nie jest bankową kartą debetową zabezpieczoną rachunkiem bankowym. Od środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej nie będą naliczane odsetki.
4.5.
Nie można używać swojej Karty Podarunkowej do:
4.5.1.
Autoryzowanych płatności okresowych;
4.5.2.
Jakichkolwiek płatności dokonywanych poza obrębem Centrum Handlowego oraz w punktach handlowo-usługowych Centrum Handlowego, które nie uczestniczą w programie Karty Podarunkowej.
4.5.3.
Transakcji internetowych, również na stronie internetowej punktów handlowo-usługowych fizycznie dostępnych w Centrum Handlowym.
4.5.4.
Transakcji gotówkowych, w tym spłat gotówkowych, wypłat bankowych, przekazów pocztowych, wymiany na czeki podróżne, wymiany na waluty obce lub jakichkolwiek transakcji wymiany walut.
4.5.5.
Jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem.
4.6.
Karta Podarunkowa nie może być używana w sytuacjach, w których Sprzedawca nie jest w stanie uzyskać autoryzacji online gwarantującej, że istnieją wystarczające środki do zrealizowania transakcji.
4.7.
Spółka będąca właścicielem Centrum Handlowego nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność ani żaden inny aspekt związany z towarami i/lub usługami, które zostały nabyte za pomocą Karty Podarunkowej, w którymś ze sklepów znajdujących się na obszarze Centrum Handlowego.
4.8.
Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona ani odsprzedana i nie może stanowić podstawy do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego.
4.9.
Nie można zmieniać Karty Podarunkowej ani związanych z nią usług świadczonych w kontekście korzystania z Karty Podarunkowej.
4.10.
Wydawca Karty, zastrzega sobie prawo do zatrzymania, zawieszenia lub ograniczenia użytkowania Karty Podarunkowej, z powodów powiązanych z:
4.10.1.
Bezpieczeństwem i napotkanymi problemami z unikalnym numerem Karty Podarunkowej,
4.10.2.
Podejrzeniem nieautoryzowanego lub bezprawnego użycia Karty Podarunkowej. W miarę możliwości Wydawca poinformuje Nabywcę przed dokonaniem zatrzymania, zawieszenia lub ograniczenia użytkowania Karty Podarunkowej. Jeśli nie będzie to możliwe, Wydawca poinformuje Nabywcę niezwłocznie po tym fakcie. Wymóg informowania nie ma zastosowania w przypadku naruszenia uzasadnionych środków
bezpieczeństwa lub gdy jest to niezgodne z prawem.


5. Płatności
5.1.
Wydawca ma prawo zakładać, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż każda transakcja jest autoryzowana przez Użytkownika poprzez przeciągnięcie Karty Podarunkowej jej paskiem magnetycznym w odpowiednim czytniku pasków magnetycznych terminala płatniczego, co może być dokonane przez Użytkownika bądź Sprzedawcę lub poprzez przekazanie Sprzedawcy odpowiednich informacji umożliwiających przeprowadzenie transakcji.
5.2.
Po autoryzacji, transakcja nie może być już anulowana. Typowe powody odmowy autoryzacji to na przykład:
5.2.1.
Wartość transakcji przekracza sumę środków dostępnych na Karcie Podarunkowej lub
5.2.2.
Jeżeli Wydawca ma ku temu uzasadnione powody, zgodnie z zasadami funkcjonowania sieci płatności Visa lub MasterCard, w której wydana została Karta Podarunkowa Użytkownika lub
5.2.3.
Jeżeli Wydawca ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że takie działanie jest konieczne w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego.
5.3.
Wydawca może nie zrealizować transakcji w przypadku wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych leżących po stronie Wydawcy, Centrum Handlowego lub Sprzedawcy.


6. Płatności w walucie obcej
6.1. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie do transakcji w walucie, w której Karta Podarunkowa została wydana.


7. Sprawdzanie salda
7.1. Aby sprawdzić saldo na Karcie Podarunkowej lub przejrzeć historię transakcji, należy odwiedzić stronę wroclavia.giftify.me lub, w zależności od dostępności, zadzwonić do Centrum Handlowego lub przyjść do punktu sprzedaży w Centrum Handlowym lub zeskanować kod QR.


8. Zwrot salda
8.1. Karta Podarunkowa nie podlega przepisom, które dotyczą wydawców pieniądza elektronicznego i w związku z tym Nabywcy nie przysługuje prawo do zwrotu salda na Karcie.


9. Termin ważności
9.1 Zarówno Karta Podarunkowa jak i środki na niej zgromadzone tracą ważność po 12 miesiącach od daty zakupu i doładowania Karty, co nazywane jest "terminem ważności". Po upływie terminu ważności, Karta Podarunkowa przestanie funkcjonować i nie będzie mogła być używana jako metoda płatności.
9.2
Termin ważności można sprawdzić na stronie: wroclavia.giftify.me lub w punkcie sprzedaży Kart Podarunkowych w Centrum Handlowym.
9.3
Na odwrocie Karty Podarunkowej, można odnaleźć puste pole „Zapisz termin ważności”, gdzie można odręcznie zapisać termin ważności karty, po jego uprzednim zweryfikowaniu.
9.4
Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, pozostałe na niej środki nie będą mogły zostać wykorzystane. Ponadto, Nabywca nie będzie miał prawa do zwrotu pozostałego salda Karty Podarunkowej.


10. Środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa
10.1.
Karta Podarunkowa nie może być używana przez osoby trzecie bez pozwolenia;
10.2.
Karty Podarunkowej lub jej numeru należy używać wyłącznie w celu zawarcia (lub chęci zawarcia) transakcji.
10.3.
Numeru Karty Podarunkowej należy używać również w przypadku, gdy Karta Podarunkowa została zgubiona lub skradziona lub jeśli Nabywca lub Użytkownik uważa, że mogła ona (lub jej numer) zostać użyta nielegalnie. W takim wypadku:
10.3.1.
Należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Handlowym, dla którego została wydana Karta, aby ją zablokować.
10.3.2.
Natychmiast zaprzestać używania Karty Podarunkowej i/lub jej numeru. W przypadku odnalezienia Karty Podarunkowej po zgłoszeniu jej zagubienia, kradzieży lub nielegalnego użycia, należy ją zniszczyć i jak najszybciej powiadomić Centrum Handlowe.
10.4.
Do momentu potwierdzenia zablokowania Karty Podarunkowej, Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za każde użycie Karty.
10.5.
W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty Podarunkowej (lub jakiejkolwiek karty zastępczej), po potwierdzeniu jej zablokowania przez Centrum Handlowe, Użytkownik może zwrócić się do Centrum Handlowego z prośbą o wydanie karty zastępczej. Przed wydaniem karty zastępczej zostanie on obciążony opłatą. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tabeli opłat umieszczonej w ostatniej części niniejszego Regulaminu. Warunkiem wydania karty zastępczej jest wystarczająca ilość środków na Karcie Podarunkowej, które pokryją opłatę związaną z wydaniem karty zastępczej. Oznacza to, iż pozostałe saldo karty zastępczej zostanie przeniesione na nową kartę, oraz pomniejszone o opłatę związaną z jej wydaniem.
10.6.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
10.6.1.
Wszelkie nietypowe lub nieprzewidywalne okoliczności, na przykład awarie systemów komputerowych, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wydawcy oraz Centrum Handlowego, jeśli uniemożliwiają świadczenie usług w zakresie wydawania oraz działania Kart Podarunkowych, lub
10.6.2.
Lokale usługowo/handlowe, których obsługa odmawia akceptacji (lub opóźnia akceptację) płatności za pomocą Karty Podarunkowej lub jej numeru.
10.6.3.
W przypadku błędów związanych z transakcjami i/lub płatnościami Kartą Podarunkową, należy skontaktować się z Centrum Handlowym.
10.7.
Jeśli zakupiona Karta Podarunkowa nie działa prawidłowo, Użytkownik może otrzymać nową w punkcie sprzedaży Kart Podarunkowych w Centrum Handlowym. Pozostałe saldo karty zostanie przeniesione na nową kartę.
10.8.
Odpowiedzialność Wydawcy Karty Podarunkowej w każdym przypadku jest ograniczona do wysokości salda na Karcie.
10.9.
Saldo już wykorzystane przed zablokowaniem Karty Podarunkowej nie może zostać zwrócone.
10.10
Każde użycie Karty podarunkowej lub jej numeru, które nie jest zgodne z Regulaminem, może spowodować zablokowanie Karty Podarunkowej.


11. Modyfikacje Regulaminu
11.1.
Niniejszy Regulamin, jak również ceny i opłaty dodatkowe mogą w każdej chwili ulec zmianie. Jednak w takich sytuacjach należy podkreślić, iż: Obowiązującym Regulaminem, dla danej Karty Podarunkowej i/lub karty zastępczej, jest ten, który był ważny w dniu nabycia Karty Podarunkowej lub w dniu wydania każdej karty zastępczej.


12. Skargi i spory
12.1.
Wydawca dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie spory w zakresie zapisów niniejszego Regulaminu.
12.2.
Jeśli Nabywca lub Użytkownik chce złożyć skargę z jakiegokolwiek innego powodu związanego z niniejszym Regulaminem, powinien skontaktować się z Centrum Handlowym które wydało Kartę Podarunkową, zostawiając uzupełniony formularz reklamacji w Recepcji Centrum Handlowego lub kontaktując się w formie mailowej na adres cardsupport@giftify.me
12.3.
Przed wszczęciem jakiejkolwiek procedury spornej należy poszukać polubownego rozwiązania.Komisja Europejska oferuje platformę umożliwiającą odnalezienie alternatywnego rozwiązywania sporów, dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm


13. Ochrona danych osobowych
13.1
Wydawca podejmuje wszelkie starania niezbędne do ochrony poufności danych Nabywcy i Użytkownika Karty Podarunkowej. Wszystkie zbierane przez Wydawcę dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w sposób legalny i zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego UE 2016/679.Prawo do odstąpienia od umowy.


14. Prawo do odstąpienia od umowy
14.1.
Jeśli Nabywca zdecyduje się odstąpić od umowy, Wydawca zwróci cenę zapłaconą za zakupioną Kartę Podarunkową lub Karty Podarunkowe, tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Wydawca zwróci wówczas zapłaconą kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki był użyty przy pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób; w każdym przypadku nie poniesie on żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.
14.2.
Karta lub karty zadeklarowane do zwrotu muszą być nieużyte i niepodpisane.
14.3.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca musi powiadomić Wydawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, które jest skierowane do Wydawcy w wyżej wymienionym terminie. Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w załączniku nr 1 do Regulaminu. Powiadomienie musi zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres: cardsupport@giftify.me. Aby dokonać zwrotu konieczne jest podanie numeru zamówienia.
14.4.
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odstąpienie od umowy, dana Karta Podarunkowa zostanie zdalnie zablokowana.


15. Podsumowanie
15.1 Poniższa tabela przedstawia kluczowe cechy i informacje o Karcie Podarunkowej, wraz z limitami salda i możliwymi opłatami dodatkowymi. Ma ona zastosowanie do każdej Karty Podarunkowej. Zakres:

Opłaty:
Sprzedaż Karty Podarunkowej
Brak (mogą wystąpić dodatkowe opłaty przy zakupie Karty przez Internet)
Opłaty transakcyjne dla Użytkownika Karty
Brak (chyba, że ustalono inaczej)
Koszt wymiany Karty na nową
40,00 PLN Limity Karty Podarunkowej:
Minimalna kwota doładowania
20,00 PLN
Maksymalna kwota doładowania
4.000,00 PLN
Maksymalna kwota pojedynczej transakcji
4.000,00 PLN


Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Niniejszy formularz zwrotu musi zostać w pełni wypełniony oraz dostarczony:
- osobiście do Recepcji Centrum Handlowego wraz ze zwracaną kartą bądź kartami
- drogą mailowa na adres: cardsupport@giftify.me


Odbiorcą zwrotu jest Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia),
Ja, niżej podpisany, odstępuję od umowy zawartej na odległość, w ramach której zakupiono następujące produkty (*)/ usługi (*): …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
zamówione dnia (*)/ otrzymane dnia (*): ………………………………………………………………….
- Imię i Nazwisko Nabywcy: ………………………………………………………………………………..
- Adres Nabywcy: …………………………………………………………………….……………………..
- Podpis Nabywcy: ………………………………………………………………………………………….
- Numer Konta Nabywcy: ………….……………………………………………………………………….
- Data odstąpienia od umowy: ……………………………………………………………………………..
- Adres mailowy Nabywcy: …………………………………………………………………………………
(*) niepotrzebne skreślić


Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami dokonania zwrotu.
Administratorem danych osobowych jest Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia). zarejestrowanej pod numerem BE 0820.246.648.
Dane przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępnej na stronie: https://www.giftify.me/pl/privacy-policy.